• Регистрирай

Важно Още

Партньори

  НСГБ

 Полезни

 

 Други

 


     Селекция и репродукция в животновъдството

Управление на националните генетични ресурси в животновъдството

Управлението на генетичните ресурси в животновъдството цели опазване на изчезващи и застрашени от изчезване местни автохтонни породи – национално богатство на страната, както и поддържане и развитие на комерсиалните породи, формиращи националните генетични ресурси.

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството осъществява мониторинг на състоянието на националните генетични ресурси, като и координация на дейностите, свързани с управлението им.

ИАСРЖ участва в управление на националните генетични ресурси в животновъдството чрез организиране, ръководство и участие в дейността на Националния съвет по управление и съхранение на генетичните ресурси. През 2013 г. са проведени 31 заседания на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството по секции за отделните направления в животновъдството, където са обсъждани проблемите на съответния бранш и са направени редица предложения за подобряване на развъдната дейност.

Съветът по генетични ресурси периодично обсъжда състоянието на генетичните породи и предприема адекватни мерки за недопускане на изчезването на национални породи животни. ИАСРЖ ежегодно извършва мониторинг на породите във връзка с поддържане и периодично актуализиране на Регистъра на развъдните стада от Националния генофонд.

През 2013 г. Агенцията е определила развъдния статус на стадата, рисковия статус на породите и тренда на изменение. През годината развъдните организации в страната контролират 22 автохтонни породи и 11 комерсиални отечествени породи, които са и обект на подпомагане в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. по мярка 214 „Агроекологични плащания” в направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”.

За периода 2009 - 2013 г. няма породи с понижен статус на застрашеност и изчезнали породи. Като изчезваща порода може да бъде определена единствено породата „Плевенски кон”.

От 2013 г.  ИАСРЖ поддържа информационна база данни за състоянието на генетичните ресурси по образец на базата EFABIS на Европейската регионална фокусна точка. Националната система е свързана с EFABIS, а последната - с информационната система DAD-IS на световната организация по прехраната FAO. Тази интеграция дава възможност за трансфер на данни от националната към европейската и световната информационни системи

Във връзка с необходимостта за опазване на редките местни породи, с помощта на Българо - Швейцарския проект Дасвържемопазванетонаприродатасустойчивоторазвитиенаселскитерайони”, през 2013 г. е разработена и пусната в експлоатация информационна система за местните породи селскостопански животни, чиято основна цел е интеграция на информацията за местните породи в България. Посредством унифициране на информацията, събирана за отделните породи, системата осигурява ефективен електронен достъп до данните, необходими за управление на генетичните ресурси в животновъдството на всички участници в този процес и предоставя нови възможности за информационно обслужване на гражданското общество. Системата е в процес на актуализация на данните, като в края на 2013 г. са регистрирани 62 841 животни от 30 породи

ИАСРЖ поддържа и Националния генетичен резерв на страната, с което се гарантира националният суверенитет по отношение на генетичните ресурси, запазване на видовото и породно разнообразие на селскостопанските животни, поддържане в чист вид на малобройни популации, съхраняване на местните породи животни с уникални генетични качества и висока приспособимост и адаптивност на отглеждане към естествените условия на околната среда.

Към 31.12.2013 г. в Националния генетичен резерв се съхраняват общо 360 471 дози дълбоко замразен семенен материал от 387 говежди, 24 биволски разплодника и от 29 коча. Дозите са от 27 породи говеда, 4 породи биволи и 9 породи овце. През 2013 г. Националният генетичен резерв е обогатен с дози от 7 нови говежди разплодника и от четири коча.

За гарантиране на по-висока биосигурност, от 2012 г. резервът е разделен в две криохранилища - София и Сливен.

В Националната Генбанка към края на 2013 г. се съхраняват общо 3 117 872 дози дълбоко замразена семенна течност от 287 разплодника от 21 породи говеда, 3 породи биволи и една порода овце.

Така, през 2013 г. в Националната Генбанка и Националния генетичен резерв се съхраняват общо 3 478 343 дози дълбоко замразена семенна течност, от които 230 063 броя са от три породи говеда, една порода биволи и осем породи овце от изчезващи и застрашени от изчезване местни и автохтонни породи.

ИАСРЖ управлява и поддържа двете Държавни станции за изкуствено осеменяване в София и Сливен, осигуряващи развъдната дейност, управлението и съхранението на генетичните ресурси в страната. В станциите се произвежда и съхранява дълготрайно разплоден материал от ценни високо продуктивни породи, от застрашени от изчезване и изчезващи местни автохтонни породи животни. През 2013 г. в тях са произведени общо 50 698 дози дълбоко замразена семенна течност, с 5 988 дози повече в сравнение с предходната година.

От действащите нерези са осеменени 955 свине-майки, със 176 повече от предходната година.-

През 2013 г. продължава инициативата за предоставяне на развъдните организации на възможност за отглеждане на мъжки разплодни животни и производство и криоконсервация на сперма от тях по договор за съвместна дейност. През годината  ИАСРЖ работи с Националната асоциация за развъждане на говеда от породата Монбелиард и Симентал

Агенцията подпомага дейността на развъдните организации чрез предоставяне на възможност за: изследване на качествените показатели на контролираните признаци в нейните лаборатории; отглеждане на мъжки животни и производство и съхранение на семенен материал; доказване на произхода на разплодни животни в нейната лаборатория

За целта, ИАСРЖ управлява и поддържа три лаборатории за анализ на качествените показатели на животинските продукти, покриващи нуждите на селекцията и за установяване на произход и определяне на кръвен тип на животните. През 2013 г. в лабораторията за определяне на физико-химичния състав на млякото (гр. Сливен) са анализирани общо 234 218 проби на пет развъдни организации в говедовъдството

С използването на лабораториите за физико-химичния анализ на млечните проби се постига равнопоставеност, сравнимост на резултатите, прозрачност, самоконтрол между развъдните организации и обективен контрол върху дейността им от страна на ИАСРЖ.

Лабораторията за изпитване на кочове по собствена продуктивност (гр. Шумен), обслужваща селекцията в тънкорунното овцевъдство, дава възможност да се определи величината на някои селекционни признаци и качеството на вълната по отношение на физико-механичните свойства, рандемана и количеството чисто влакно. През 2013 г. в нея са изследвани 853 броя проби от вълна, с 56 проби по-малко спрямо предходната година.

През 2013 г. в Националната имунологична лаборатория за установяване на произход и определяне на кръвен тип на животните (гр. София) са изследвани общо 256 кръвни проби.

Дейностите по репродукция се осъществяват от лицензирани Центрове за съхранение на сперма. Реализацията на семенен материал на разплодници от националния генофонд се осъществява от 18 лицензирани центрове за съхранение на сперма, като 11 от тях поддържат подвижни линии. По този начин фермерите получават качествено съхранявана сперма в непосредствена близост до обслужваните от тях ферми. През 2013 г. са реализирани 76 337 дози сперма, което е с 2 650 дози по-малко в сравнение с предходната година.

За подпомагане на изкуственото осеменяване на селскостопанските животни  в страната, през 2013 г. ИАСРЖ работи с 525 техник-осеменители. През 2013 г. в школата за подготовка на техник осеменители към ИАСРЖ в гр. Сливен са проведени 7 курса за техник-осеменители на крави и са обучени 29 техник-осеменители

Експертите на Агенцията изготвят съвместно с развъдните организации групови и индивидуални случни планове. Подпомагат селекционерите при избор на конкретни разплодници за да се постигнат целите, залегнали в развъдните им програми

С цел предотвратяване изчезването на породите Дунавски и Плевенски кон, през ноември 2013 г. са сключени договори с Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран и Асоциация на коневъдите в България. Целта на създадения екип е да разработи усъвършенствана технология за криоконсервация на семенен материал от коне и за извършване на ембриотрансфер при породите Дунавски и Плевенски кон.

За популяризиране на националните генетични ресурси и ефекта от развъдната дейност, през 2013 г. ИАСРЖ организира и проведе три изложения, финансирани по схемите на държавни помощи, предоставяни чрез ДФ „Земеделие” - „Помощ за участие в изложения и панаири-Национално изложение по животновъдство - гр. Сливен, Регионално изложение по биволовъдство – с. Гецово, обл. Разград, Национален събор за опазване на местните български породи – гр. Калофер”.

На тези форуми са представени състоянието и насоките за развитие на племенното животновъдство в страната, демонстрирани са националните генетични ресурси и се ангажира обществеността със запазването на застрашените от изчезване местни породи животни.

През годината са проведени множество срещи и са предоставени консултантски услуги и професионални съвети на развъдни организации, неправителствени организации и фермери по въпроси, свързани с развъдната дейност, субсидиране на племенните животни, промени на законодателството в областта на развъдната дейност, храненето, отглеждането и развъждането на животните.-.

През 2013 г. ИАСРЖ продължава да представлява България в международни органи и организации, свързани с управлението и съхраняването на европейските и световни генетични ресурси в животновъдството и да участва в различни проекти.-

 Контрол и координация на развъдната дейност

През 2013 г. ИАСРЖ е извършила планови проверки на дейността на 42 развъдни организации. За констатираните нарушения и пропуски са издадени 121 предписания на 29 развъдни организации.

Качеството на разплодния материал, произвеждан, постъпващ и разпространяван на територията на страната, се контролира от ИАСРЖ чрез поддържане на национален регистър на мъжките разплодни животни и Регистър на развъдните стада от националния генофонд.

През 2013 г., след годишна актуализация на данните, в  Регистъра на мъжките разплодни животни са включени: 5 137 говежди бика, 176 биволски бика, 8 203 коча, 970 пръча, 453 жребеца и 598 нереза. В Регистъра на развъдните стада са включени 2 925 стада, разпределени, както следва: говедовъдство – 1 117, биволовъдство – 159, овцевъдство – 1 208, козевъдство – 172, свиневъдство – 76, коневъдство – 186, птици – 7. В регистрите са включени и 53 пчелина, както и 13 собственици на кучета.

През 2013 г. в регистъра на вносителите на семенен материал са регистрирани 4 вносители, с подадени 19 уведомления за внос на 66 948 дози от 163 говежди разплодника от 16 породи.

През годината ИАСРЖ е осъществила контрол на дейността на развъдните организации чрез провеждане на проверки по схемата на държавна помощ ,,Помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на животните”. Извършените проверки обхващат развъдната дейност с ферми и животни както следва: говедовъдство - 743 ферми (с 50 752 броя животни), биволовъдство - 138 ферми (с 4 849 броя биволи), овцевъдство - 793 ферми (с 154 486 броя овце), козевъдство - 75 ферми (с 8 694 броя кози), свиневъдство - 82 ферми (с 35 421 броя свине), птицевъдство - 6 ферми (с 649 676 броя птици), коневъдство - 261  ферми (с 3 279 броя коне) и 55 пчелни семейства.

.Проверени са и две развъдни организации, получили държавна помощ по схемата ,,Помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на Българско овчарско куче и Каракачанско куче”.

Осъществен е контрол върху дейностите на развъдните организации по организирането и провеждането на изложения по схеми за държавна помощ на ДФ „Земеделие”.

През 2013 г. ИАСРЖ е осъществила и проверки за спазването на развъдната програма от бенефициентите, субсидирани по направление ,,Опазване на застрашени от изчезване местни породи“ на мярка 214 ,,Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 - 2013 г. Проверени са 847 бенефициенти, като въз основа на резултатите от проверките са извършени плащания към бенефициентите.

 

 

 

Публикувана в Последни новини

 

ICAR бе един от съорганизаторите на международна конференция на тема "Основни принципи на създаването на национални системи за идентификация и проследяване в Животновъдство", която  се проведе в Москва от 26 до 27 юни, 2014 година.

Събитието  се проведе със съдействието на представители на ICAR, Министерството на земеделието на Руската федерация, Евроазиатската икономическа комисия (общата политика на Русия, Белорусия и Казахстан), Организацията по прехрана и земеделие (FAO), международни и руски експерти .

Основната цел на семинара бе обмяната на опит и координация на действията в страните от Източна Европа и страните от Централна Азия, европейските за създаването на национални системи за идентифициране и регистриране на животните.

Участвахаи представители на Азърбайджан, Армения, Грузия, Киргизстан, Латвия, Литва, Беларус, Казахстан, Молдова, Сърбия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Естония министерствата на земеделието се очаква.

България се представи с Доклада - Идентификация и регистрация на организация на производствената характеристика на животни за разплод в Република България - Васил Николов, генералният директор на Държавната агенция за селекция и репродукция в животновъдството. Какви са изводите от този доклад.

Заключение

В България есъздаденасравнителнонадежнасистемаза:

Идентификацияна селскостопанските животни

Контрол напродуктивните качества

Водене на действията по развъждането

Системаза идентификация  ирегистрация  в електроненвид

Съществува  надежден  държавенконтрол на идентификацията

Съществувапублично:

Достъп до Регистрите наинформационнатасистема

 Международендостъпдо информации

 Публичнапрозрачност

 

Михайл Михайлов – Изп. Директор НСГБ

Публикувана в Последни новини

Информационна система за местни породи селскостопански животни

                                                                    ПРОЕКТ

"СВЪРЗВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

   Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството реализира Българо-швейцарски проект-създаване на информационна система за местните породи овце. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на швейцарското правителство, чрез фонда за реформи, свързани с гражданското общество. Чрез системата всеки ще може да се запознае детайлно с местните породи, ще може да види родословието, продуктивността, местонахождение на животното и др. информация. Проекта все още е в работна фаза но на този адрес http://www.breedsbg.net:2020/apex/f?p=250:1: можете да се запознаете какво ще получаваме като информация. М.М

 

 

Публикувана в Новости

През последните дни на месец юни се проведе традиционния

 

 Брейк 5004186 и Росен

 5004194

 

 

 Синовете на Апсолют

 8004137: Арон 8004184,

 Ари 8004192 и Арис

 8004193

 

 

 Примус 2604190 и

 Север 2604191

 

 

 Синовете на бик Кирил

 6604103 от линията на

 Корзагер 6001974:Крум

 6604204 и Коми 6604205

 

 ежегоден зоотехнически преглед на мъжките разплодници в Държавните станции за изкуствено осеменяване в гр. София и гр. Сливен. На прегледа в двете ДСИО бяха представени 16 говежди разплодника от породите: Ред Холщайн, Кафяво говедо, Българско родопско говедо, Монбелиард, Родопско късорого говедо и Лимузин. Средната възраст на отглежданите бици е 3 години и 7 месеца. Те са продукт на българска селекция и внос от Австрия, Франция и Холандия.

Дефилиращите разплодници бяха в добра разплодна кондиция и типичен за съответната порода екстериор. От анализа на основните характеристики на спермограмите е видно, че в държавните станции се произвежда качествен семенен материал, с гарантиран висок процент на жизнеспособни сперматозоиди в доза. Поради завишено търсене и намалени налични дози сперма от биците Брейк 5004189, Арон 8004184, Примос 2604190 и Север 2604191 комисията взе решение за удължаване престоят им в ДСИО с една година.
Въпреки създадените добри условия в Станцията за преценка на млади бичета по собствена продуктивност и предложени различни варианти за съвместна дейност, сътрудничество и партньорство от страна на агенцията, развъдните организации продължават да не предоставят животни. Към момента на прегледа в нея се отглеждат две телета от породите Кафяво и Черношарено говедо. В станцията се контролират показателите: растежна способност, тегловно и линейно развитие, оползотворяване на фуража, полови рефлекси и спермопродукция.
ИАСРЖ е основен изпълнител и координатор на „еx situ" консервационна програма за съхраняване на съществуващите комерсиални и автохтонни породи говеда, биволи, овце, кози и коне в Р. България. За постъпване в станция се подбират животни, произлизащи от различни генеалогични линии. За съхранение и опазване на генетичното разнообразие от автохтонни породи в ДСИО се отглеждат четири бичета от породата Родопско късорого говедо и две от Българско родопско говедо. Подборът се осъществява съвместно с Развъдните организации работещи със съответната порода.

 

Изготвил: Бонка Чолакова
Гл. Директор ГД УГРРП

 

 источник-иасрж

Публикувана в Последни новини

Национален събор за опазване на местните български породи край Калофер

 

На 28.09.2013г. ще се проведе VIII – ми Национален събор за опазване на местните български породи в местността Паниците край гр. Калофер. Съборът се организира от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, съвместно с Организацията на развъдчиците на автохтонни породи овце в България и град Калофер. На събора традиционно ще бъдат представени български автохтонни породи животни, създадени чрез народна селекция.

Целта е:
- да се запознае широката общественост с разнообразието от уникални местни животински видове и породи;
- да се насърчи и подпомогне отглеждането на тези видове и породи животни;
- да се популяризират натрупаните през вековете систематични познания, традиции и обичаи.
- На събора се демонстрира хармоничното единство и равновесие между хора, животни и природа

Публикувана в Предстоящо

Регионално изложение по биволовъдство

 
На 14.09.2013 г. в Разград ще се проведе Регионално изложение по биволовъдство. То се организира от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, съвместно с Асоциация на българските биволовъди и Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството.Целта на изложението е:

- да се запознае обществеността с постигнатите резултати от селекцията на породата Българска Мурра, като най-високопродуктивна порода биволи в Европа;
- да се популяризират предимствата и да се повиши интересът на фермерите от отглеждане на биволи;
- да се запазят съществуващите от векове традиции в отглеждането на биволи;

Публикувана в Предстоящо
Сряда, 05 Декември 2012 22:48

Работна среща

 

 Управителния съвет на Националния съюз на говедовъдите в България взе решение , контактна група  да проведе срещи с всички организации и институции имащи отношение към развитието на говедовъдството.

   Проведоха се срещи с Националната овцевъдна асоциация, с ръководството на няколко Дирекции от МЗХ, фондация Америка за България, с Ректора на Тракийски университет. Предстоят срещи с асоциацията на зърнопроизводителите, ветеринарните служби и др.

    На тези срещи се търсиха както „допирните точки” между организациите и решение на въпроси които стоят пред говедовъдите.

    Поредната среща бе с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция професор Васил Николов. НСГБ бе представен от фермерите Панаьот Тодоров от Сливен и Димитър Шопов от Добрич и Изпълнителният Директор Михайл Михайлов.

   Срещата наистина бе работна и се проведе във фермата на г-н Тодоров. В своето експозе фермерите споделиха , че въпросите по селекцията и контрола на продуктивните качества на животните не са „табу” за тях. Напротив, чакат с нетърпение резултатите от лабораторните изследвания на индивидуалните млечни проби, чакат резултатите от бонитировката, участват активно в прегледа на стадата и одобряват случните планове представени им от селекционерите работещи към Асоциацията за развъждане на черношарената порода за България-Добрич. Изказаха становище ,че селекционерите обслужващи стадата им по въпросите на контрола и селекцията са на високо ниво и са доволни от работата им.  Също, че животните са техни и те са най-заинтерисувани от резултатите от селекцията и са длъжни също да контролират за качествено провеждане на мероприятията  по селекцията.

   На всеки от предварително  зададените въпроси  г-н Николов отговори след което по всеки въпрос бе проведена дискусия. По въпроса за работата на лабораторията всички изказаха мнение, че екипа работи добре, преодолени са изоставанията от началото на годината, но въпросът опира до остарялата апаратура вследствие на което при всички случай се отразява на резултатите.

    Взе се решение да се започне работа по снабдяване със съвременна техника за анализ на пробите. Представителите на съюза изказаха становище,че както Закона по животновъдство, така също и Наредбите съпътстващи работата по селекцията и контрола е необходимо да се променят и адаптират с новите неща които стават в ЕО.

   Господин Николов сподели, че в най-скоро време започва работа по промяна на тези Наредби, като в комисиите ще бъдат включени и представители както на асоциациите така също и на браншовите организации.

  При организиране на изложение от Съюза или Асоциацията се получиха уверения, че не само ще бъде предоставено изложбеното място край Сливен , но ще бъде оказана помощ .

   По въпроса за извършваните проверки от агенцията проф. Николов изказа становище,че с тях се цели да се отстранят някои пропуски в работата на селекционерите , но все още има какво да се желае от двете страни за да се преодолеят някои негативни тенденции.

    Обсъдени бяха също въпросите по бикопроизводството в страната, информационните програми, тестажа на младите животни, съхраняването на генетичните ресурси и др. След приключване на срещата не се взеха Решения, защото отговорите на наболелите въпроси ще се търсят при промените на Наредбите.

    И както му е реда, накрая Тодоров представи стадото си и се направиха снимки за спомен. Определено смятаме, че така и за напред,спокоино, цивилизовано, без да се гледа час трябва да се обсъждат проблемните въпроси.

М.Михайлов-Изпълнителен Директор на НСГБ.

Публикувана в Последни новини
Неделя, 26 Август 2012 15:59

Библиотека ИАСРЖ

Кликнете върху изображенията за да визуализирате документа в PDF формат

Публикувана в ИАСРЖ

ИАСРЖ и развъдните организации в говедовъдството приеха нов график за млечните контроли

 


На 09.08.2012г. в административната сграда на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в гр. Сливен се проведе среща на представители на развъдни организации в млечното говедовъдство и експерти от Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес” към ИАСРЖ. Срещата е в изпълнение на решението на последното заседание на Националния съвет по генетични ресурси и цели оптимизиране на работата на млечната лаборатория, чрез регулярно постъпване на млечните проби от развъдните организации.

Срещата беше проведена от г-жа Чолакова- гл. директор на Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес” в ИАСРЖ. В нея участвуваха г-н Ангел Йонов- изпълнителен директор на АРЧШПБ град Добрич, г-жа Илка Галева – изпълнителен директор на АРЧШПБ гр. Русе, г-н Станимир Стойчев- изпълнителен директор на АРКП гр. Севлиево, г-н Атанас Атанасов председател на НАРМС гр. Плевен. Гост на срещата беше г-н Михаил Михайлов –изпълнителен директор на НСГБ.
На срещата беше обсъден графикът за транспортиране на млечни проби на развъдните организации до млечната лаборатория в гр. Сливен, за изследване на качествените показатели на млякото за нуждите на селекцията. Обсъдени бяха маршрутните линии, по които ежеседмично ще се движат двата специализирани автомобила на ИАСРЖ за събиране на пробите. След окончателното съгласуване на графика, той беше подписан от присъстващите представители на развъдните организации.
С дейността си по събиране и извършване на физико-химичен анализ на млечните проби, срещу заплащане по себестойност на услугата на основата на държавни такси, Агенцията подпомага една от най- трудоемките и скъпи дейности, извършвана от развъдните организации- контрола на продуктивните качества.
Съвместното търсене на решение на проблемите е вече рутинна практика за работа и взаимодействие на неправителствените развъдни организации и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция, след създаване на Националния съвет по генетични ресурси през 2010 г.

 

източник  ИАСРЖ

Публикувана в Последни новини
Scroll Up